Strona główna

Nasza Kancelaria jest młodą i pręźnie rozwijającą się niezależną firmą prawniczą. Jej wspólnicy - założyciele Edyta Kukier od 1999 roku i Anita Pielin od 2004 działają na rynku prawniczym jako radcowie prawni a wcześniej w okresie 4 letniej aplikacji pracowały przy obsłudze podmiotów gospodarczych oraz sfery budżetowej. Zdobyte w ten sposób do?wiadczenia sta?y si? podwalinami dla zbudowania silnej pozycji kancelarii w regionie. Nasza Kancelaria specjalizuje si? w szczególno?ci w obszarach: prawa handlowego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa samorz?dowego, prawa bankowego, post?powa? s?dowych, obs?ugi obrotu nieruchomo?ciami oraz prawa w?asno?ci intelektualnej.
Obecnie w firmie jest 2 wspólników oraz 3 wspó?pracuj?cych z nimi prawników, którzy ?wiadcz? szeroko rozumiane doradztwo prawne dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, jednostek samorz?du terytorialnego oraz banków. Nasza Kancelaria, celem zapewnienia pe?nej obs?ugi podmiotom gospodarczym, wspó?pracuje z bieg?ym rewidentem, t?umaczami przysi?g?ymi, rzeczoznawcami maj?tkowymi oraz licencjonowanymi po?rednikami w obrocie nieruchomo?ci.