Warunki i zasady prowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu to postępowanie restrukturyzacyjne, które nie ma charakteru postępowania sądowego. Prowadzone może być jednak wyłącznie w określonych warunkach i przy nadzorze tzw. nadzorcy układu.

Co to jest postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu to jeden z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego, czyli postępowania którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Cechą charakterystyczną postępowania o zatwierdzenie układu jest to, że umożliwia ono dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami bez udziału sądu, ale w wyniku samodzielnego zbierania głosów. W trakcie postępowania udział sądu jest w zasadzie marginalny i sprowadza się jedynie do zatwierdzenia układu.

Warunki prowadzenia restrukturyzacji w toku postępowania o zatwierdzenie układu

Postepowanie o zatwierdzenie układu może być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy suma wierzytelności, które uprawniają do głosowania nad układem nie przekracza 15 proc. sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad tym układem. Zatem w sytuacji, gdy wierzytelności przekroczą choćby o jeden procent ten pułap, dłużnik nie może skorzystać z tej procedury.

Cechy postępowania o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu uznawane jest za najprostsze, najmniej sformalizowane, najszybsze, ale i najtańsze spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Dłużnik zachowuje w nim ponadto prawo do zarządzania swoim majątkiem, a także do dokonywania czynności przekraczających zwykły zarząd.

Z uwagi na pozasądowy charakter postępowania, a zatem także i brak kontroli nad jego poprawnością, ustawodawca nałożył obowiązek uczestnictwa w postępowaniu o zatwierdzenie układu tzw. nadzorcy układu. Zgodnie z przepisami dłużnik zawiera z nim umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania w celu przygotowania propozycji układowych, przeprowadzenia samodzielnego zbierania głosów oraz złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Jego obecność jest zatem swego rodzaju zabezpieczeniem przed tym, że postępowanie prowadzone będzie w sposób zgodny z przepisami i wszelkimi normami prawa.

Nadzorca układu w postepowaniu o zatwierdzenie układu

Nadzorcą układu w toku postepowania o zatwierdzenie układu może być tylko osoba spełniająca określone warunki tj.:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

  • posiada licencję nadzorcy restrukturyzacyjnego otrzymaną zgodnie z ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego;

  • ma konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym, który obsługuje postępowanie handlowe.

Nadzorcą sądowym może być także:

  • spółka handlowa, której wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem;

  • członkowie zarządu, którzy reprezentują spółkę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego i która to spółka ma konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Dodaj komentarz